CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chào mừng bạn đến với trang web Địa ốc Củ Chi tại cuchi.land, Thỏa thuận này chứa các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản sử dụng”) mà bạn (“bạn” hoặc “Người dùng”) có thể truy cập và sử dụng Trang web bao gồm sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua hoặc liên quan đến Trang web.

Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản sử dụng này áp dụng cho Trang web, các trang web liên quan, ứng dụng, thông tin liên lạc và Dịch vụ được cung cấp hoặc liên quan. Điều khoản sử dụng áp dụng cho tất cả người dùng Trang web, đã đăng ký và chưa đăng ký.

Các Điều khoản sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Địa ốc Củ Chi.

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bao gồm bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này mà không có bất kỳ giới hạn hoặc tiêu chuẩn nào.

Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Địa ốc Củ Chi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng, theo đó Trang web và Dịch vụ Địa ốc Củ Chi có liên quan được mở rộng cho bạn. Mọi thay đổi như vậy đều có hiệu lực khi có thông báo, có thể được đưa ra bởi Địa ốc Củ Chi đăng thay đổi trên Trang web, qua email hoặc bất kỳ cách hợp lý nào khác. Nếu một thay đổi được thông báo bằng cách đăng trên Trang web, nó được coi là có hiệu lực khi được đăng; nếu một thay đổi được thông báo qua email, nó được coi là có hiệu lực khi email được gửi; và nếu một thay đổi được thông báo theo bất kỳ cách nào khác, nó được coi là có hiệu lực khi thông báo liên quan được gửi hoặc phát hành bởi hoặc nhân danh Địa ốc Củ Chi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau thông báo về những thay đổi đó được coi là chấp nhận những thay đổi đó. Bạn đồng ý rằng thông báo về các thay đổi đối với các Điều khoản sử dụng này trên Trang web, được gửi qua email hoặc được cung cấp theo bất kỳ cách hợp lý nào khác tạo thành thông báo hợp lý và đầy đủ.

1. Sử dụng trang web

Bạn không được sử dụng Trang web: (a) cho mục đích thương mại hoặc để đạt được lợi ích tài chính mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; (b) để gửi thư chuỗi, thư rác, “thư rác”, thông tin liên lạc kinh doanh hoặc gửi hàng loạt dưới mọi hình thức; (c) để quảng cáo một công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ cơ sở giáo dục nào ngoại trừ theo các điều khoản của một thỏa thuận quảng cáo bằng văn bản mà chúng tôi đã ký kết với bạn; (d) theo cách nào đó có thể sẽ khiến hệ thống máy tính và/hoặc mạng truyền thông của một người khác bị gián đoạn, bị hỏng hoặc hoạt động kém hiệu quả hơn; (e) để có được thông tin cá nhân từ “người dùng” (có nghĩa là “thành viên” và “khách truy cập”) dưới 18 tuổi hoặc từ bất kỳ ai nếu thông tin đó được thu thập một cách phi pháp hoặc theo cách không minh bạch; (f) để lấy mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng cá nhân cho mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ người dùng khác; (g) cố gắng mạo danh người dùng khác; hoặc (h) để quấy rối, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ người dùng nào.

Bạn không được tải lên, đăng, gửi email hoặc gửi hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào được liên kết với Trang web, bao gồm mọi vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc các chương trình nào khác.

Bạn chỉ có thể in và tải xuống các tài liệu và thông tin từ Trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại, hoặc chỉ trong phạm vi được Địa ốc Củ Chi cho phép bằng văn bản cho bạn, miễn là trong mọi trường hợp, tất cả các bản sao cứng đều chứa bản quyền và các thông báo áp dụng khác có trong các tài liệu và thông tin đó, và chỉ cho mục đích công việc với Địa ốc Củ Chi, một chuyên gia giáo dục của Địa ốc Củ Chi(“Chuyên gia”), hoặc một nhà cung cấp giáo dục ở Úc liên kết với Địa ốc Củ Chi(“Nhà cung cấp giáo dục”).

Bạn không được lưu trữ, tải xuống, sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị, xuất bản, cấp phép, tạo các bản, chào bán hoặc sử dụng (trừ khi được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này) nội dung và thông tin có trong hoặc thu được từ hoặc thông qua Trang web.

Bạn cũng không được: phá vỡ, xóa, thay đổi, hủy kích hoạt, làm giảm hoặc cản trở bất kỳ sự bảo vệ nội dung nào trong Trang web; sử dụng bất kỳ robot, nhện, máy cạp hoặc phương tiện tự động khác để truy cập Trang web; gỡ, thiết kế ngược hoặc phân tách bất kỳ phần mềm hoặc các sản phẩm hoặc quy trình khác có thể truy cập thông qua Trang web; chèn bất kỳ mã hoặc sản phẩm nào hoặc thao tác nội dung của Trang web theo bất kỳ cách nào; hoặc, sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, thu thập hoặc trích xuất dữ liệu.

Với điều kiện tiếp tục sử dụng Trang web, bạn cam kết với Địa ốc Củ Chi rằng bạn sẽ không sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bị cấm theo bất kỳ quy định hiện hành nào hoặc không phù hợp với các Điều khoản sử dụng này.

Ứng dụng bên thứ ba.

Bạn có thể gặp các ứng dụng của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, trang web, widget, phần mềm hoặc các tiện ích phần mềm khác) (“ứng dụng”) tương tác với Trang web hoặc Dịch vụ. Việc bạn sử dụng các ứng dụng này đồng nghĩa bạn đồng ý điều khoản bên thứ ba.

Chính sách bảo mật

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho Địa ốc Củ Chi hoặc Địa ốc Củ Chi thu thập thông qua Trang web đều phải tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi, các điều khoản được đưa vào các Điều khoản sử dụng dưới đây. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Địa ốc Củ Chi để biết tóm tắt về các hoạt động của chúng tôi về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Việc chấp nhận các Điều khoản sử dụng này đông nghĩa với việc đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Địa ốc Củ Chi như được nêu trong đó.

2. Yêu cầu đăng ký để nhận dịch vụ

Một số phần của trang web của chúng tôi yêu cầu đăng ký. Để bạn nhận được các Dịch vụ, trước tiên bạn phải đăng ký trên Trang web.

Người chưa thành niên dưới 18 tuổi

Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc độ tuổi chiếm đa số tại bang, lãnh thổ hoặc quốc gia của bạn, để đăng ký trên Trang web và nhận các Dịch vụ. Người chưa thành niên không được phép sử dụng Trang web hoặc nhận Dịch vụ trừ khi dưới sự giám sát của người lớn.

Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn đăng ký, bạn được yêu cầu phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ bạn, sự đồng ý phải được gửi qua email đến địa chỉ info@cuchi.land – nếu không, có thể tài khoản đăng ký của bạn bị chấm dứt info@cuchi.land Nếu bạn dưới 18 tuổi và muốn đăng ký, bạn được yêu cầu phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ bạn, sự đồng ý phải được gửi qua email đến địa chỉ info@sofiri.com – nếu không, có thể tài khoản đăng ký của bạn bị chấm dứt

Người dùng đã đăng ký trên Trang web khi chưa đủ 18 tuổi, sau đó tròn 18 tuổi, phải xác nhận lại đăng ký trên Trang web trong vòng 7 ngày kể từ khi 18 tuổi -nếu không, có thể tài khoản đăng ký của bạn bị chấm dứt.

Người dùng đã đăng ký

Nếu bạn đăng ký, chúng tôi hy vọng rằng thông tin bạn cung cấp là đầy đủ, đúng, chính xác và cập nhật.

Bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin hiện tại chính xác, và đầy đủ về bạn như được thông báo bởi bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào trên Trang web (Đăng ký Dữ liệu Đăng ký); (b) duy trì bảo mật mật khẩu của bạn và có trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra dưới mật khẩu của bạn; (c) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho Sofiri và để giữ cho nó chính xác, hiện hành và đầy đủ; và (d) chấp nhận mọi rủi ro khi truy cập trái phép vào Dữ liệu đăng ký và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho Sofiri; (e) sử dụng dịch vụ một cách chuyên nghiệp; và (f) tuân thủ luật pháp. Nếu bạn không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào trong số này, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc hủy đăng ký của bạn.

Khi truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ qua Trang web, bạn đồng ý không: (a) đăng hoặc tải lên bất cứ thứ gì có chứa vi-rút, sâu hoặc bất kỳ mã độc hại nào khác; (b) cố gắng thiết kế ngược dịch vụ để lấy mã nguồn; (c) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào; (d) tạo ra một danh tính giả; hoặc (e) tiết lộ thông tin mà bạn không đồng ý tiết lộ. Nếu bạn không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào trong số những yêu cầu này, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc hủy tài khoản đã đăng ký của bạn và thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi cho là phù hợp theo quyết định của chúng tôi.

Bạn phải đăng xuất khỏi tài khoản đã đăng ký vào cuối mỗi phiên trên Trang web.

3. Sử dụng dịch vụ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đơn đăng ký, sử dụng và nhận Dịch vụ của bạn phải tuân theo các điều kiện sau.

Bạn:

 • • Bảo đảm rằng tất cả thông tin trong bất kỳ mẫu đơn nào bạn gửi là chính xác và đầy đủ về mọi mặt
 • • Ủy quyền cho Địa ốc Củ Chi và các nhà cung cấp giáo dục của Địa ốc Củ Chi để có được hồ sơ chính thức từ bất kỳ tổ chức giáo dục nào mà bạn tham dự trước đó
 • • Cho phép Địa ốc Củ Chi và các nhà cung cấp giáo dục của mình giới thiệu đơn đăng ký của bạn để được đánh giá rủi ro của bên thứ ba
 • • thừa nhận và chấp nhận rằng các nhà cung cấp giáo dục có quyền thay đổi bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc nhập học hoặc đăng ký do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ cho dù bạn có cung cấp hay không
 • • thừa nhận và chấp nhận rằng mọi đăng ký với nhà cung cấp giáo dục Địa ốc Củ Chi sẽ yêu cầu tuân thủ các quy tắc do Chính phủ Úc áp dụng đối với các sinh viên nước ngoài về việc nộp lệ phí, bao gồm các quy tắc sau:
  • – nhập cảnh tạm thời vào Úc, nếu được cấp, sẽ chỉ dành cho mục đích học tập
  • – sinh viên chỉ được phép tiếp tục học tại Úc nếu họ đạt được tiến bộ tốt trong khóa học
  • – học sinh phải trở về nhà sau khi hoàn thành việc học hoặc khi hết hạn giấy phép nhập cảnh tạm thời
  • – sinh viên phải trả học phí theo quy định mà họ phải chịu và bất kỳ việc không trả phí khi đến hạn sẽ dẫn đến việc sinh viên không được phép ở lại Úc tạm thời để hoàn thành việc học
 • • thừa nhận và chấp nhận rằng Địa ốc Củ Chi thu thập thông tin từ bạn cho các mục đích:
  • – đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi theo Đạo luật Dịch vụ Giáo dục cho Du học sinh năm 2000, Dịch vụ Giáo dục dành cho Sinh viên Nước ngoài Quy định 2001 và Quy tắc Thực hành Quốc gia về Đăng ký và Nhà cung cấp Giáo dục và Đào tạo cho Sinh viên Nước ngoài 2018
  • – đảm bảo sự tuân thủ của sinh viên với các điều kiện thị thực của họ và các yêu cầu của luật nhập cư Úc

4. giới hạn trách nhiệm

Địa ốc Củ Chi không bảo đảm hoặc tuyên bố về Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của nó. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình liên quan đến Trang web. Địa ốc Củ Chi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại đối với bạn hoặc Địa ốc Củ Chi phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Địa ốc Củ Chi, chuyên gia thầu và Nhà cung cấp giáo dục liên kết, các chi nhánh và tất cả nhân viên của họ, đại lý, giám đốc, cán bộ, đại diện, nhà thầu, cố vấn, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và người được giao, từ và chống lại mọi khiếu nại, tố tụng, thiệt hại, thương tích, trách nhiệm, tổn thất, chi phí và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí kiện tụng) , liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc từ bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản sử dụng này. Địa ốc Củ Chi có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn phải bồi thường và bạn sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Địa ốc Củ Chi. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào của Địa ốc Củ Chi.

Compare listings

So sánh